Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

   Trình tự

  thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác tận khoáng sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 2: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra hồ sơ, ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ hoặc văn bản hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, kể cả kiểm tra thực địa; Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản và ban hành văn bản yêu cầu chủ hồ sơ bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo kết quả kiểm tra, thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu có).

- Bước 4: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành các công việc trên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký thừa ủy quyền cấp giấy phép gia hạn khai thác tận thu khoáng sản (đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) hoặc trình cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép gia hạn khai thác tận thu khoáng sản.

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cho phép hoặc không cho phép gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản, trong trường hợp không cho phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5: Nhận và trả kết quả

Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ liên quan.

Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cách thức

thực hiện

   Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

Hồ sơ

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (bản chính);

- Báo cáo kết quả khai thác đến thời điểm đề nghị gia hạn (bản chính);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực các văn bản chứng minh tính đến thời điểm đề nghị gia hạn đã thực hiện các nghĩa vụ: Nộp lệ phí cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật;  Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước theo đúng mẫu hướng dẫn và đúng chế độ định kỳ theo quy định; Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra (nếu có);

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ

Thời  hạn

giải quyết

Không quá 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền thực hiện: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu đơn đề nghị cấp gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép khai thác khoáng sản

Phí, lệ phí

Lệ phí gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (Theo quy định tại Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản) 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

  Không có.

Căn cứ

pháp lý 

của TTHC

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

 - Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;

- Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án hoạt động khoáng sản và hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 12.doc26.5 KB

Mức độ: