Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Quỹ gửi hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

- Bước 2: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có) và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

- Bước 3: Trả quyết định chia, tách; sáp nhập; hợp nhất cho quỹ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Nội vụ.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị hợp nhất; sáp nhập; chia, tách quỹ, trong đó nêu rõ lý do và tên gọi mới của quỹ (theo mẫu);

- Dự thảo Điều lệ quỹ;

- Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất; sáp nhập; chia, tách quỹ; ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có);

- Dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ;

- Phương án giải quyết tài sản, tài chính khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 18 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): các sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà quỹ dự kiến chia, tách; hợp nhất; sáp nhập hoạt động.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không có.       

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu 10: Đơn đề nghị tách quỹ;

- Mẫu 11: Đơn đề nghị chia quỹ;

- Mẫu 12: Đơn đề nghị hợp nhất quỹ;

- Mẫu 13: Đơn đề nghị sáp nhập quỹ.

(Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ)

 

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Các quỹ hợp nhất, quỹ được sáp nhập, quỹ bị chia chấm dứt tồn tại và hoạt động sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hợp nhất, sáp nhập và chia quỹ. Quyền và nghĩa vụ của các quỹ hợp nhất, quỹ được sáp nhập, quỹ bị chia được chuyển giao cho các quỹ mới và quỹ sáp nhập. Đối với trường hợp tách quỹ, thì quỹ bị tách và quỹ được tách (quỹ thành lập mới) thực hiện quyền, nghĩa vụ phù hợp với mục đích hoạt động của quỹ và phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của quỹ trước khi tách.

(Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ)

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

* Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu 10.doc30.5 KB
Microsoft Office document icon Mẫu 11.doc30.5 KB
Microsoft Office document icon Mẫu 12.doc31 KB
Microsoft Office document icon Mẫu 13.doc31.5 KB

Mức độ: