Thủ tục Hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục Hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Trình tự thực hiện

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi bị mất việc làm hoặc bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Cao bằng để đăng ký.

- Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Cao Bằng xác định mức thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và  trình Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội xem xét quyết định.

- Người lao động nhận Quyết định hưởng Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

 Trực tiệp tại trụ Sở Lao động Thương binh và xã hội

Hồ sơ

+ Đăng ký bảo hiểm thất nghiệp;

+ Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp;

+ Bản sao (có chứng thực) hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật và xuất trình sổ Bảo hiểm xã hội.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời  hạn giải quyết

Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ-TBXH;

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giới thiệu việc làm

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đăng ký bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 1);

- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 3).

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội). 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

2. Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm

Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội). 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo hiểm xã hội số  71/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/02/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS 0132 KB
Microsoft Office document icon MS 0331 KB

Mức độ: