Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Đại diện thân nhân hoặc người tổ chức mai táng lập bản khai theo mẫu  kèm bản sao giấy chứng tử gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

          + Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận bản khai và giấy chứng tử, có trách nhiệm xác nhận bản khai, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

          + Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

          + Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định, có trách nhiệm đối chiếu, ghép hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và ra quyết định.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm 

+ Bản khai của đại diện thân nhân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng (Mẫu TT1).

 + Bản sao Giấy chứng tử.

 + Hồ sơ người có công với cách mạng.

.- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết

25 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định trợ cấp một lần và giải quyết mai táng phí

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai`

Mẫu TT1.docx

các Mẫu UQ.doc

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: