Thủ tục Hỗ trợ các hoạt động văn hóa vui chơi của trẻ em

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục Hỗ trợ các hoạt động văn hóa vui chơi của trẻ em

Trình tự thực hiện

- Hàng năm UBND xã phường rà soát các điểm vui chơi của trẻ em trên địa bàn cần hỗ trợ báo cáo phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Phòng LĐ-TBXH kiểm tra, thẩm định tổng hợp báo cáo sở LĐ-TBXH và UBND thành phố.

Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Hồ sơ

- Công văn đề nghị của UBND cấp xã;

- Số hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

Không xác định

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ-TBXH;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quy định tại điều: 29, khoản 1: 2: 3 Luật bảo về chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 có hiệu lực từ ngày 15/6/2004.

- Thông tư số 87/2008/TT/BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trả em.

- Quyết định số 803QĐ- /UBND, ngày 05/05/2003 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành điều lệ quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Mức độ: