Thủ tục hỗ trợ di dân ra biên giới

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục hỗ trợ di dân ra biên giới

Trình tự thực hiện

- UBND cấp xã tổng hợp đơn xin tình nguyện hộ gia đình thuộc diện khó khăn và danh sách kèm theo và có xác nhận của UBND xã gửi về phòng thẩm định trình UBND huyện phê duyệt.

Cách thức thực hiện

Tại phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (thành phố).

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Đơn xin tình nguyện;

- Quyết định v/v di chuyển dân đến vùng dự án.

- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

Thời hạn giải quyết

60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (thành phố);

- Cơ quan phối hợp: Chi cục Hợp tác xã tỉnh, Phòng TC-KH, Kho bạc Nhà nước huyện, UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 120/QĐ/TTg-CP, ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới Việt - Trung đến năm 2010.

 

 

Mức độ: