Thủ tục hỗ trợ học bổng cho trẻ em hộ nghèo vượt khó học giỏi, con thương binh, liệt sỹ, trẻ em khuyết tật; Học bổng khuyến khích tài năng trẻ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục hỗ trợ học bổng cho trẻ em hộ nghèo vượt khó học giỏi, con thương binh, liệt sỹ, trẻ em khuyết tật; Học bổng khuyến khích tài năng trẻ

Trình tự thực hiện

- Các trường lập danh sách học sinh (theo kế hoạch phân bổ) thuộc hộ nghèo, con thương binh, con liệt sỹ, hiếu học, học giỏi gửi phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Phòng LĐ-TBXH huyện (thành phố) trình UBND thành phố ra quyết định cấp học bổng.

Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Hồ sơ

- Trích lục học bạ;

- Biên bản xét cấp học bổng;

- Danh sách đề nghị cấp học bổng.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

15 ngày kể từ khi nhận được danh sách đúng quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em ban hành ngày 15/6/2004.

- Quyết định số 803/QĐ- UBND, ngày 05/05/2003 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành điều lệ quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

- Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CPngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

Mức độ: