Thủ tục Hỗ trợ khó khăn đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Hỗ trợ khó khăn đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Trình tự thực hiện

- Đối tượng làm đơn đề nghị hưởng trợ cấp, nộp tại Phòng Lao động - TBXH huyện, thị.

- Sở Lao động - TBXH tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Lao động - TBXH huyện, thị chuyển đến.

- Quỹ Bảo trợ trẻ em xem xét, quyết định trợ cấp cho đối tượng.

- Đối tượng nhận kết quả tại Sở Lao động - TBXH.  

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Lao động - TBXH.

Hồ sơ

+ Đơn xin trợ cấp khó khăn có xác nhận của tổ trưởng khu phố, làng, xóm, cơ quan có thẩm quyền;

+ Công văn đề nghị của Phòng Lao động - TBXH huyện, thị xó về việc trợ cấp khó khăn.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Giải quyết ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - TBXH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH. 

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em.

Mức độ: