Thủ tục Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm.

- Bước 2: Người lao động ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, nhu cầu tư vấn, nhu cầu giới thiệu việc làm vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo mẫu quy định và nộp trực tiếp cho trung tâm dịch vụ việc làm.

 - Bước 3: Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm và căn cứ vào nhu cầu, khả năng của người lao động, nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động để kết nối việc làm phù hợp với người lao động.

  - Bước 4: Trung tâm dịch vụ việc làm gửi cho người lao động Phiếu giới thiệu việc làm theo mẫu quy định.

- Bước 5: Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm theo dõi kết quả dự tuyển lao động để kịp thời hỗ trợ người lao động.

Cách thức thực hiện

Người lao động phải trực tiếp nộp phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm tại trung tâm dịch vụ việc làm và được tư vấn, giới thiệu việc làm trực tiếp.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm 

-VPhiếu tư vấn, giới thiệu việc làm.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết

không quy định

Đối tượng thực hiện TTHC

Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Cơ quan thực hiện TTHC

Trung tâm Dịch vụ việc làm

Kết quả thực hiện TTHC

Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 16 - TT 28.docx

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: