Thủ tục Hỗ trợ tu sửa nhà ở hộ gia đình chính sách

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Hỗ trợ tu sửa nhà ở hộ gia đình chính sách

  Trình tự thực hiện

- Đối tượng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho phòng LĐ-TBXH;

- Phòng LĐ-TBXH xem xét đơn và giải quyết chế độ

Cách thức thực hiện

Phòng LĐ-TBXH thành phố.

Hồ sơ

- Đơn đề nghị hỗ trợ tu sửa nhà ở;

- Biên bản thẩm định hiện trạng nhà ở của UBND cấp xã.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

Không xác định.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định số 118/2006/TTg-CP ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

- Quyết định số 3135/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Mức độ: