Thủ tục hỗ trợ vay vốn không lãi (thu nhập dưới 100.000,đ /khẩu/tháng)

Cơ quan ban hành:

Thủ tục hỗ trợ vay vốn không lãi (thu nhập dưới 100.000,đ /khẩu/tháng)

Trình tự thực hiện

- Đưa chỉ tiêu kế hoạch về cấp xã ;

- UBND cấp xã bình xét đối tượng được thụ hưởng và có nhu cầu;

- UBND cấp xã đề nghị UBND huyện phê duyệt.

Cách thức thực hiện

UBND huyện (thành phố).

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Tờ trình đề nghị của xã;

- Danh sách hộ vay;

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không xác định

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng HĐND và UBND huyện (thành phố);

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn;

- Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

- Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008  của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

 

Mức độ: