Thủ tục Hội tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thành phốThủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, thành phố

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Hội nộp hồ sơ đề nghị giải thể tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

- Bước 2: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giải thể hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

- Bước 3: Trả quyết định giải thể cho hội tại Bộ phận một cửa của Sở Nội vụ. 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị giải thể hội (theo mẫu);

- Nghị quyết giải thể hội (bản chính);

- Bản kê tài sản, tài chính (bản chính);

- Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ (bản chính).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày Sở Nội vụ nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ;

- Cơ quan phối hợp: Các sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội dự kiến giải thể.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính.

Lệ phí

Không có.       

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu 14: Đơn đề nghị giải thể hội.

(Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên năm số liên tiếp ở báo địa phương;

- Giải quyết tài sản, tài chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 45/2010/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan;

- Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày hội tự giải thể, hội thực hiện các quy định trên và gửi một bộ hồ sơ đến Sở Nội vụ và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội.

(Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ)

Căn cứ pháp lý của thủ tục

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

* Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu 14.doc31 KB

Mức độ: