Thủ tục hoàn thuế, các khoản đã thu bằng tiền mặt qua cơ quan Kho bạc Nhà nước

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục hoàn thuế, các khoản đã thu bằng tiền mặt qua cơ quan Kho bạc Nhà nước

Trình tự thực hiện Cá nhân, tổ chức sau khi nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thu, cơ quan thu đối chiếu, lập lệnh hoàn trả các khoản đã thu. Căn cứ vào Lệnh hoàn trả khoản thu, Kho bạc Nhà nước thực hiện hoàn trả theo quy định
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh
Hồ sơ

Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN (mẫu C1-04/NS)

 Riêng đối với trường hợp hoàn trả các khoản thu không do cơ quan Thuế, Hải quan quản lý, thì người được hoàn trả còn phải bổ sung thêm: Chứng từ nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước (bản sao) cùng bản chính (để đối chiếu).

- Chứng minh thư nhân dân của người nhận tiền hoàn trả.

-Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết Trong ngày làm việc
Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức, cá nhân
Mẫu đơn, tờ khai TTHC Không
Kết quả thực hiện TTHC Đồng ý hoặc không đồng ý thanh toán
Phí, lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC Không
Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

+ Luật thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH11

+ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008

+ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008

+ Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

+ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

+ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

+ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành thuế xuất nhập khẩu

+ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP  ngày 08  tháng  12  năm 2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Mức độ: