Thủ tục Khai thuế đối với người nộp thuế có hoạt động xuất, nhập khẩu uỷ thác hàng hoá

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Khai thuế đối với người nộp thuế có hoạt động xuất, nhập khẩu uỷ thác hàng hoá

Trình tự thực hiện

Người nộp thuế nhận xuất, nhập khẩu ủy thác hàng hóa không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác (trong trường hợp hợp đồng ủy thác không có nội dung ủy thác về thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT thay cho đối tượng ủy thác) nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với thù lao ủy thác được hưởng.

Cách thức thực hiện

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp Cục Thuế.

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế

Hồ sơ

 Số lượng hồ sơ: 0 (bộ).

 Thời  hạn giải quyết

Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế.

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(nếu có)

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

 

Phí, lệ phí

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ..

+ Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính .

                                                                    

Mức độ: