Thủ tục Khai thuế doanh nghiệp tính theo quý

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Khai thuế doanh nghiệp tính theo quý

Trình tự thực hiện

- Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp

theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế

- Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế.

 - Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.

Cách thức thực hiện

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp Cục Thuế.

+ Thông qua hệ thống bưu chính, giao dịch điện tử.

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

        Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

          Trường hợp người nộp thuế không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế thì áp dụng Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo mẫu số 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Căn cứ để tính thu nhập doanh nghiệp trong quý là tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước liền kề.

Trường hợp người nộp thuế đã được thanh tra, kiểm tra và tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu theo kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế khác với tỷ lệ người nộp thuế đã kê khai thì áp dụng theo kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế.

   Trong năm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp chỉ được chọn một trong hai hình thức kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý ổn định cả năm theo mẫu 01A/TNDN hoặc 01B/TNDN. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập hoặc năm trước bị lỗ thì phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý theo mẫu 01A/TNDN.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 Thời  hạn giải quyết

Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế.

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(nếu có)

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN.

+ Phụ lục theo mẫu số 05/TNDN.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

 

Phí, lệ phí

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ..

+ Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính .

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS01/TNDN53.5 KB
Office spreadsheet icon MS 02/TNDN68.5 KB

Mức độ: