Thủ tục Khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Trình tự thực hiện

- Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh.

- Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế.

- Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai

Cách thức thực hiện

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp Cục Thuế.

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế

Hồ sơ

a) Thành phần Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu là Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT và Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ bán ra theo mẫu số 04-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu là Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

c) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 Thời  hạn giải quyết

Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế.

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(nếu có)

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

 

Phí, lệ phí

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ..

+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Mức độ: