Thủ tục Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Khai thuế tài nguyên đối với cơ skhai thác tài nguyên         

Trình tự thực hiện

Khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô) là loại khai theo tháng và khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Cách thức thực hiện

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp Cục Thuế.

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Hồ sơ khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên)

a) Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng bao gồm:

Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên bao gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên kèm theo (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 Thời  hạn giải quyết

Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế.

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(nếu có)

+ Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN;

+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Không

Phí, lệ phí

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính .

+ Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

Đính kèmDung lượng
Office spreadsheet icon Mẫu số 01/TAIN41 KB
Office spreadsheet icon Mẫu số 02/TAIN68.5 KB

Mức độ: