Thủ tục khen thưởng thành tích kháng chiến (Tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quyết định 98/2006/QĐ-TTg ngày 05/5/2006)(có dịch vụ bưu chính công ích)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục khen thưởng thành tích kháng chiến(Tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quyết định 98/2006/QĐ-TTg ngày 05/5/2006)(có dịch vụ bưu chính công ích)

 

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Bước 2: Ban TĐKT tỉnh tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức thuộc tỉnh; Thẩm định hồ sơ; tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen;

Bước 3: Khi có Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Sở Nội vụ thông báo quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát hiện vật khen thưởng cho đơn vị trình.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của đơn vị, địa phương;

- Danh sách trích ngang đề nghị khen thưởng;

- Bản kê khai thành tích;

- Đơn đề nghị khen thưởng.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh).

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Bằng khen.

 

Lệ phí

Không có.       

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.       

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Là cán bộ, nhân dân có thành tích dưới mức quy định để tặng Huy chương kháng chiến hạng nhì và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Những hồ sơ đã kê khai trước ngày 31/12/2004 còn tồn đọng lại chính quyền các cấp.

(Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ)

(Công văn số 802/HD-TĐKT-V3, ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương)

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

* Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức độ: