Thủ tục Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyển trong nước)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyển trong nước)

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ hàng có động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao phải đăng ký với Chi cục Thú y địa phương ít nhất 10 ngày trước khi khai mạc

- Bước 2: Tại Khu cách ly kiểm dịch cán bộ kiểm dịch tiến hành:

+ Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y và tiến hành khử trùng tiêu độc ít nhất 03 ngày trước khi tập trung động vật;

+ Kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch và các giấy tờ khác có liên quan;

+ Kiểm tra số lượng, chủng loại và thực trạng động vật, đối chiếu với giấy chứng nhận kiểm dịch;

+ Hướng dẫn chủ hàng đưa động vật đến địa điểm tập trung;

+ Thực hiện hoặc giám sát việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc phương tiện vận chuyển, các dụng cụ có liên quan, chất độn, chất thải trong quá trình vận chuyển;

+ Giám sát động vật trong thời gian tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao;

- Bước 3: Sau thời gian tập trung hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao:

+ Chi cục Thú y thực hiện hoặc giám sát việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc toàn bộ khu vực tập trung động vật;

+ Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y để sử dụng trong nước.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ đăng ký kiểm dịch tại Chi cục Thú y tỉnh

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật ra khỏi huyện (theo mẫu);

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y trước 24h Hội chợ triển lãm khai mạc

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Chi cục Thú y

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật

Lệ phí

Phí, lệ phí theo quy định tại Biểu phí,  lệ phí trong công tác thú y kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 1: Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện

(Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;

- Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN, ngày 25 tháng 07 năm 2005 V/v Quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;

- Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ NN & PTNT về việc sửa đổi, bổ sung Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT;

- Quyết định số 49/2006/QĐ-BNN ngày 13/6/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành qui định về việc đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu;

- Quyết định số 70/2006/QĐ-BNN ngày 14/9/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 49/2006/QĐ-BNN ngày 13/6/2006;

- Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiẹp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Mức độ: