Thủ tục kiểm soảt chi từ tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục kiểm soảt chi từ tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước

Trình tự thực hiện

Các đơn vị thuộc đối tượng mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước; Khi thanh toán (hoặc tạm ứng) thì đơn vị gửi hồ sơ thanh toán cho Kho bạc Nhà nước tỉnh/Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước; Kho bạc Nhà nước thực hiện việc kiểm soát thanh toán

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ (Bản chính), bao gồm:

Tùy theo tính chất của từng khoản chi, từng loại tài khoản, tùy yêu cầu kiểm soát theo các quy định của pháp luật đối với các tài khoản tiền gửi (tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán, tài khoản tiền gửi ban quản lý, tài khoản tạm thu tạm giữ, Tiền gửi khác của đơn vị sự nghiệp có thu, tiền gửi các quỹ, tài khoản tiền gửi khác...). Hồ sơ có thể bao gồm: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi (Mẫu C4-09/KB) hoặc uỷ nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Mẫu C4-02/KB); bảng kê chứng từ thanh toán (nếu có)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 Thời  hạn giải quyết

Ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp rút tiền mặt)

Cơ quan thực hiện TTHC

Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có mở tài khoản tiền gửi tại KBNN.

Đối tượng thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đồng ý thanh toán

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Không

Phí, lệ phí

+ C4-02/KB Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyền tiền điện tử

+ C4-09/KB Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

(Ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chinh vv đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Ngân sách Nhà nước;

+ Pháp lệnh phí, lệ phí;

+ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

+ Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS).

+ Quyết định số 759/QĐ-BTC 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS).

+ Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi Ngân sách nhà nước qua KBNN

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon C4-02/KB38 KB
Microsoft Office document icon C4-09/KB33.5 KB

Mức độ: