Thủ tục Làm rõ HSMT, HSYC (cấp Huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  Làm rõ HSMT, HSYC  (cấp Huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

Trường hợp cần làm rõ HSMT thì nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu tối thiểu 03 ngày làm việc (đối với đấu thầu trong nước), 05 ngày làm việc (đối với đấu thầu quốc tế) trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý. Việc làm rõ hồ sơ mời thầu được bên mời thầu thực hiện theo một hoặc các hình thức sau đây:

- Gửi văn bản làm rõ cho các nhà thầu đã mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu.

- Trong trường hợp cần thiết, tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong hồ sơ mời thầu mà các nhà thầu chưa rõ. Nội dung trao đổi phải được bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu gửi cho các nhà thầu đã mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu.

Đối với nội dung HSYC, việc làm rõ tiến hành bằng văn bản.

 

Cách thức thực hiện

Văn bản làm rõ HSMT, HSYC được gửi đến tất cả nhà thầu tham dự thầu. Đối với HSMT thì trường hợp cần thiết sẽ tổ chức hội nghị tiền đấu thầu.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Văn bản yêu cầu làm rõ HSMT, HSYC của nhà thầu

* Số lượng hồ sơ: 01 bản

 

Thời  hạn giải quyết

Không quy định rõ, nhưng bên mời thầu sẽ có văn bản làm rõ để bảo đảm nhà thầu có đủ cơ sở nộp HSDT, HSĐX trước thời điểm đóng thầu.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bên mời thầu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Nhà thầu, bên mời thầu.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

         Bên mời thầu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

         Không

Phí, lệ phí

         Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

       HSMT, HSYC được làm rõ

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Đáp ứng các quy định về làm rõ nêu tại Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn;

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, có hiệu lực từ ngày 01/8/2015;

Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.

 

 

 

Mức độ: