Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng (cấp Huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng (cấp Huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: BMT đăng tải thông tin về đấu thầu (KHLCNT, TBMT điện tử);

- Bước 2: BMT phát hành HSMT, HSYC qua mạng;

- Bước 3: Nhà thầu tải HSMT, dự thầu, upload HSDT qua mạng;

- Bước 4: Mở thầu qua mạng;

- Bước 5: BMT đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.

 

Cách thức thực hiện

- Thực hiện online thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ:http://muasamcong.mpi.gov.vn

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

  - Đối với Bên mời thầu:

 + Thông báo mời thầu;

 + HSMT, HSYC;

 + Biên bản mở thầu;

 + Kết quả LCNT;

 - Đối với Nhà thầu;

+ HSDT, HSĐX.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm các thành phần trên.

 

Thời  hạn giải quyết

phụ thuộc vào quy mô gói thầu.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bên mời thầu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ Kế hoạch và đầu tư quản lý hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

        Không

Phí, lệ phí

- Đối với Bên mời thầu: Đăng tải TBMT 300.000 VNĐ, nếu đăng tải thông báo mời chào hàng: 150.000 VNĐ.

- Đối với nhà thầu: Phí nộp hồ sơ dự thầu: 300.000 VNĐ, nếu nộp hồ sơ đề xuất: 200.000 VNĐ.

(Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ)

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Đã đăng ký và còn hiệu lực trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính  quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

 

 

 

Mức độ: