Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

Trình tự thực hiện

- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Công chức Tư pháp – hộ tịch khi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và tạm thu lệ phí đăng ký thường trú cho trẻ em theo quy định; viết giấy nhận hồ sơ và trả kết quả cho người đi đăng ký; nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người có yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì giải thích, hướng dẫn người đi đăng ký đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã đăng ký khai sinh cho trẻ em ngày trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay trong ngày thì tiến hành giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo.

- Sau khi đăng ký khai sinh xong, công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã lập hồ sơ đăng ký thường trú kèm theo lệ phí đăng ký thường trú chuyển cho cơ quan Công an có thẩm quyền, cụ thể: địa bàn huyện thì chuyển cho Công an các xã, thị trấn; địa bàn thành phố thì chuyển cho Công an Thành phố; đồng thời lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế chuyển cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội kiểm tra hồ sơ, nếu thấy đầy đủ, hợp lệ thì thực hiện đăng ký thường trú (trong thời hạn 15 ngày), cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em (trong thời hạn 10 ngày).

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết, hoàn thiện.

- Cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội chuyển trả kết quả đăng ký thường trú, thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em về Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho người có yêu cầu.

Cách thức thực hiện

Người có yêu cầu thực hiện trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ

-  Giấy tờ phải xuất trình:

+ Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh;

+ Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để chứng minh thẩm quyền đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn thì phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc).

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

-  Giấy tờ phải nộp:

+ Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu).

+ Bản chính Giấy chứng sinh; trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh;

+ Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì phải có biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập.

+ Trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản xác nhận của cơ sở y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho việc mang thai hộ.

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

+ Sổ hộ khẩu.

Trường hợp trẻ em có cha, mẹ nhưng không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cha, mẹ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; ý kiến đồng ý của chủ hộ và Sổ hộ khẩu của chủ hộ

+ Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (mẫu DK01); Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT (mẫu DK05).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

- Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tối đa không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.

- Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tối đa không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định mà Ủy ban nhân dân cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký cư trú, cơ quan Bảo hiểm xã hội thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 2 ngày làm việc.

- Đối với các xã cách x trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện hoặc cơ quan đăng ký thường trú từ 50 km trở lên, giao thông đi lại khó khăn, chư kết nối được Internet thì thời hạn trả kết quả được kéo dài thêm nhưng không quá 5 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền đăng ký khai sinh.

- Cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú.

- Bảo hiểm xã hội có thẩm quyền cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy khai sinh; Sổ hộ khẩu đã đăng ký thường trú cho trẻ em; Thẻ bảo hiểm y tế

Phí, lệ phí

Lệ phí hộ tịch thu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hiện hành.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai đăng ký khai sinh

(Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

- Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (mẫu DK01); Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT (mẫu DK05)

(Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

- Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu

(Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014)

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

- Các cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phải cùng thuộc địa bàn một huyện, thành phố

(Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng)

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Cư trú năm 2006 được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú năm 2013;

- Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Cư trú;

- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành của Luật Bảo hiểm y tế;

- Thông tư số 80/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú;

- Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú;

- Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp- Bộ Công an-Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

- Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day36.5 KB
Microsoft Office document icon tai mau don tai day42.5 KB
Microsoft Office document icon tai mau don tai day45.5 KB
Microsoft Office document icon tai mau don tai day53.5 KB

Mức độ: