Thủ tục mở chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục mở chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Tổ chức tài chính quy mô nhỏ nộp hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tài chính quy mô nhỏ đặt trụ sở chính.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét, thẩm định hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tài chính quy mô nhỏ đặt trụ sở chính gửi hồ sơ và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc tổ chức tài chính quy mô nhỏ đáp ứng các điều kiện mở chi nhánh và có ý kiến nêu rõ đồng ý hoặc không đồng ý việc mở chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ; trường hợp không đồng ý, nêu rõ lý do.

+ Bước 4: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi tổ chức tài chính quy mô nhỏ đặt trụ sở chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấp thuận đề nghị mở chi nhánh; trường hợp không chấp thuận, nêu rõ lý do hoặc các yêu cầu (nếu có) để được chấp thuận.

Cách thức thực hiện

+ Qua Bưu điện;

+ Trụ sở cơ quan hành chính.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc mở chi nhánh;

+ Văn bản của Tổng Giám đốc (Giám đốc) đề nghị mở chi nhánh theo mẫu; 

+ Đề án mở chi nhánh, trong đó nêu sự cần thiết, tên gọi, địa điểm, nội dung, phạm vi hoạt động, dự kiến cơ cấu tổ chức, nhân sự chủ chốt và kế hoạch kinh doanh khả thi trong 2 năm đầu hoạt động;

+ Báo cáo hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của tổ chức tài chính quy mô nhỏ;

+ Các quy định nội bộ quản lý mạng lưới tổ chức tài chính quy mô nhỏ;

+ Báo cáo về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị mở chi nhánh;

+ Ý kiến bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi tổ chức tài chính quy mô nhỏ dự định đặt trụ sở chi nhánh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị mở chi nhánh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Không.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

* Đối với tổ chức tài chính quy mô nhỏ có nhu cầu được mở chi nhánh trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh hiện có, căn cứ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tài chính quy mô nhỏ, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét chấp thuận đề nghị mở chi nhánh khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Chi nhánh có đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động (trụ sở, két quỹ an toàn,…);

b) Chi nhánh hiện có đang hoạt động có hiệu quả; Chi nhánh có quy trình hoạt động (quy trình nhận tiền gửi, cho vay, thu nợ,…) rõ ràng; Tỷ lệ tổng dư nợ vay của những khách hàng có nợ quá hạn trên tổng dư nợ cho vay của chi nhánh (PAR) dưới 5%; Trưởng chi nhánh hoặc người quản lý chi nhánh có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về tài chính quy mô nhỏ;

c) Tổ chức tài chính quy mô nhỏ có quy định nội bộ rõ ràng và hệ thống thông tin quản lý để đảm bảo khả năng kiểm soát hiệu quả của trụ sở chính đối với chi nhánh;

d) Số chi nhánh tổ chức tài chính quy mô nhỏ được mở phải đảm bảo: 1,5 tỷ đồng * N < C

Trong đó:

- C là vốn điều lệ của tổ chức tài chính quy mô nhỏ (tính bằng đồng Việt Nam);

- N là tổng số chi nhánh đề nghị mở tại các tỉnh, thành phố.

* Trong vòng một năm kể từ ngày khai trương hoạt động, tổ chức tài chính quy mô nhỏ có dưới 2 chi nhánh được mở thêm chi nhánh nhưng tổng số chi nhánh tối đa không quá 2 chi nhánh và khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Có kế hoạch kinh doanh khả thi trong 2 năm đầu hoạt động;

+ Tổ chức tài chính quy mô nhỏ có quy định nội bộ rõ ràng và hệ thống thông tin quản lý để đảm bảo khả năng kiểm soát hiệu quả của trụ sở chính đối với chi nhánh.

* Sau một năm kể từ ngày khai trương hoạt động, tổ chức tài chính quy mô nhỏ được mở chi nhánh khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Có kế hoạch kinh doanh khả thi trong 2 năm đầu hoạt động;

+ Hoạt động kinh doanh có lãi trong năm liền kề và có thu nhập lớn hơn chi phí cho tới tháng liền kề thời điểm đề nghị mở chi nhánh;

+ Không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động tài chính quy mô nhỏ và các quy định khác của pháp luật trong thời gian 01 năm tính đến thời điểm đề nghị mở chi nhánh; Có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đạt 15% trở lên tại thời điểm đề nghị mở chi nhánh;

+ Có bộ máy quản trị, điều hành, kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả;

+ Có quy định nội bộ rõ ràng và hệ thống thông tin quản lý để đảm bảo khả năng kiểm soát hiệu quả của trụ sở chính đối với chi nhánh.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Nghị định 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam. Ngày hiệu lực 30/03/2005.

2. Nghị định số 165/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 28/2005/NĐ-CP. Ngày hiệu lực 10/12/2007.

3. Thông tư số 08/2009/TT-NHNN ngày 28/4/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ. Ngày hiệu lực: 01/6/2009.

 

Mức độ: