Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện

Trình tự thực hiện

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức cấp huyện đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật huyện có văn bản đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện gửi đến Phòng Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện.

Cách thức thực hiện

Không quy định.

Hồ sơ

Văn bản đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện của cơ quan, tổ chức phải có đầy đủ các thông tin sau đây của báo cáo viên pháp luật huyện được đề nghị miễn nhiệm: + Họ và tên; + Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác; + Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật; + Lý do của việc đề nghị miễn nhiệm.

Số lượng hồ sơ : 1 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị miễn nhiệm.

Đối tượng thực hiện TTHC

 tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp

- Cơ quan có thẩm quyền quyết địnhkhông có thông tin

- Cơ quan được ủy quyền: không có thông tin

- Cơ quan phối hơp: không có thông tin

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

KhKhông có

 

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được thực hiện khi báo cáo viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác;

+ Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân hoặc chuyển công tác khỏi cơ quan, tổ chức đã đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật;

+ Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Từ chối không thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự phân công của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp mà không có lý do chính đáng từ 03 lần trở lên;

+ Thực hiện một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 9 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 - Luật 14/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012    LUẬT Phổ biến, giáo dục pháp luật

- Nghị định 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2013   Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Thông tư 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Mức độ: