Thủ tục Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nhà đầu tư nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tin tại Ban Quản lý khu kinh tế Cao Bằng.

 Bước 2: Ban Quản lý khu kinh tế tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do nhà đầu tư nộp.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Ban Quản lý khu kinh tế;

- Hệ thống Thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

* Số bộ hồ sơ: 01(bộ).

Thời hạn giải quyết

Ngay khi nhà đầu tư nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.

Kết quả thực hiện TTHC

Ban Quản lý khu kinh tế tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ nhà đầu tư.

 

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

-Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

 

Mức độ: