Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Người nộp mang thông báo thu của cơ quan có thẩm quyền đến Kho bạc Nhà nước được ghi trong thông báo thu (hoặc Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nơi người nộp mở tài khoản) để thực hiện nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan thu hoặc vào ngân sách nhà nước.

+ Bước 2: Kho bạc nhà nước hạch toán và trả lại 01 liên Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu C1-02/NS), hoặc Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (mẫu C1-03/NS), hoặc Bảng kê nộp thuế (mẫu 01/BKNT) trong trường hợp Kho bạc Nhà nước đã tham gia Hệ thống thông tin thu nộp thuế

Cách thức thực hiện

Nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh (hoặc cấp huyện)

Hồ sơ

- Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu C1-02/NS), hoặc Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (mẫu C1-03/NS), hoặc Bảng kê nộp thuế (mẫu 01/BKNT) trong trường hợp Kho bạc Nhà nước đã tham gia Hệ thống thông tin thu nộp thuế.

- Thông báo thu của cơ quan có thẩm quyền.

* Số lượng hồ sơ: 01

Thời  hạn giải quyết

Trong ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): cơ quan Thuế, Hải quan, ngân hàng

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+  Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước: Mẫu  C1- 02/NS; Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ: Mẫu C1- 03/NS ; Uỷ nhiệm chi: Mẫu C4-02/KB ban hành kèm Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

+ Bảng kê nộp thuế: Mẫu 01/BKNT ban hành theo Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy nộp tiền có xác nhận

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

- Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

- Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại.

- Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon C1-02/NS39 KB
Microsoft Office document icon C1-03/NS37.5 KB
Microsoft Office document icon C4-02/KB49 KB

Mức độ: