Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đại hội, Ban lãnh đạo hội gửi hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố;

- Bước 2: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Phòng Nội vụ nghiên cứu, thẩm định điều lệ hội và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có) và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố xem xét, quyết định phê duyệt điều lệ hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

- Bước 3: Trả quyết định phê duyệt Điều lệ cho Ban lãnh đạo hội tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Công văn báo cáo kết quả đại hội (theo mẫu);

- Dự thảo Điều lệ hội (theo mẫu);

- Biên bản thông qua điều lệ hội;

- Biên bản bầu Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu hội, công văn báo cáo thay đổi chức danh lãnh đạo hội (nếu có);

- Chương trình hoạt động của hội;

- Nghị quyết đại hội.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

           Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

             Quyết định hành chính.

Lệ phí

 Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu 5 Phụ lục I: Công văn báo cáo kết quả đại hội;

- Mẫu 9 Phụ lục I: Điều lệ hội.

(Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Trường hợp điều lệ hội có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền từ chối phê duyệt và yêu cầu, hướng dẫn ban lãnh đạo hội hoàn chỉnh điều lệ hội phù hợp với quy định của pháp luật;

- Điều lệ hội có hiệu lực kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

(Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ)

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu 5.doc31 KB
Microsoft Office document icon Mẫu 9.doc83 KB

Mức độ: