Thủ tục Phê duyệt Danh sách ngắn (cấp huyện)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Phê duyệt Danh sách ngắn  (cấp huyện)

 

 

Trình tự thực hiện

- Kiểm tra tờ trình phê duyệt danh sách ngắn.

- Kiểm tra báo cáo thẩm định danh sách ngắn (đối với trường hợp sơ tuyển, mời quan tâm có thẩm định danh sách ngắn).

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại đơn vị có trách nhiệm phê duyệt: Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, bên mời thầu với gói thầu mua sắm thường xuyên

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình phê duyệt danh sách ngắn.

- Báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định (đối với trường hợp sơ tuyển, mời quan tâm).

- Bản chụp Quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bản chụp các tài liệu nêu trên.

Thời  hạn giải quyết

20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chủ đầu tư.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

         Chủ đầu tư

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

          Không

Phí, lệ phí

          Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định phê duyệt danh sách ngắn.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Đáp ứng các quy định về bảo đảm cạnh tranh theo Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

 

 

 

Mức độ: