Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

Trình tự thực hiện

- Thương nhân đề nghị phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với:

+ Phim truyện của các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng được các điều kiện về sản xuất và nhập khẩu phim theo quy định.

+ Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho Thương nhân đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trong thời hạn 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời kết quả phê duyệt nội dung tác phẩm. Trường hợp không phê duyệt nội dung tác phẩm, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy phép phổ biến phim hoặc văn bản phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền cấp là căn cứ để Thương nhân làm thủ tục thông quan tại hải quan.

- Đối với tác phẩm điện ảnh nhập khẩu để phát sóng trên truyền hình:

Giám đốc Đài phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm quyết định việc phát sóng trên đài truyền hình của mình tác phẩm điện ảnh do mình nhập khẩu.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đăng ký xét duyệt nội dung tác phẩm (Mẫu số 03 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

(2) Bản sao* văn bản chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tác phẩm hoặc sản phẩm

3) Tác phẩm đề nghị xét duyệt nội dung để nhập khẩu.

.* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân - Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép phổ biến/Văn bản phê duyệt.

Phí, lệ phí

* Phim thương mại:

- Phim truyện: Độ dài đến 100 phút đến 200 phút (1 tập, 1,5 tập, 02 tập): 3.600.000đ;

- Phim ngắn: Độ dài đến 60 phút và từ 61 phút trở lên: 2.200.000đ;

* Phim phi thương mại:

- Phim truyện: Độ dài đến 100 phút đến 200 phút (1 tập phim, 1,5 tập, 2 tập):

2.400.000đ;

- Phim ngắn:

+ Độ dài đến 60 phút, từ 61 phút trở lên như phim truyện: 1.600.000đ.

Trường hợp kịch bản phim và phim có nhiều vấn đề phức tạp phải sửa chữa để thẩm định lại thì các lần sau thu bằng 50% mức thu tương ứng trên đây

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: