Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu ở địa phương

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu ở địa phương

Trình tự thực hiện

- Thương nhân thuộc địa phương đề nghị phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp nhập khẩu gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho Thương nhân đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời kết quả phê duyệt nội dung tác phẩm nhập khẩu. Trường hợp không phê duyệt nội dung tác phẩm, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Văn bản phê duyệt nội dung tác phẩm là cơ sở để Thương nhân làm thủ tục nhập khẩu tại hải quan.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị của Thương nhân nhập khẩu (Mẫu số 02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13, khoản 14 Điều 1 Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL); *

2) Hình ảnh tác phẩm nhập khẩu, nêu rõ chất liệu, kích thước. *

.* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân - Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản phê duyệt.

Phí, lệ phí

Phí, lệ phí:

1. Đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tranh:

- Đối với 10 tác phẩm đầu tiên: 300.000đ/tác phẩm/lần thẩm định;

- Từ tác phẩm thứ 11 tới tác phẩm thứ 49: 270.000đ/tác phẩm/lần thẩm định;

- Từ tác phẩm thứ 50 trở đi: 240.000đ/tác phẩm/lần thẩm định, tối đa không quá 15.000.000đ.

2. Đối với tác phẩm nhiếp ảnh:

- Đối với 10 tác phẩm đầu tiên: 100.000đ/tác phẩm/lần thẩm định;

- Từ tác phẩm thứ 11 tới tác phẩm thứ 49: 90.000đ/tác phẩm/lần thẩm định;

- Từ tác phẩm thứ 50 trở đi: 80.000đ/tác phẩm/lần thẩm định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: