Thủ tục phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Quý I hàng năm, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt;

- Bước 2: Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty tiếp nhận, phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm có: 

- Báo cáo xác định Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm trước và Kế hoạch năm ... của người quản lý; - Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân năm trước và Kế hoạch năm ... của người quản lý; - Báo cáo tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý năm... - Báo cáo tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng ban Kiểm soát, kiểm soát viên năm...

Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ.

Thời  hạn giải quyết

Không quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đối tượng thực hiện TTHC

Công ty TNHH một thành viên do nhà nước quản lý

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Công văn phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng của viên chức quản lý

Phí, lệ phí

Không có                                              

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không quy định

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: