Thủ tục Quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã tự giải thể

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã tự giải thể

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Hội đồng quản lý quỹ gửi hồ sơ đề nghị giải thể quỹ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

- Bước 2: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giải thể và thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;

- Bước 3: Trả quyết định giải thể cho Hội đồng quản lý quỹ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Nội vụ.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị giải thể quỹ (theo mẫu);

- Nghị quyết của Hội đồng quản lý về lý do quỹ tự giải thể;

- Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Trưởng Ban Kiểm tra, Giám đốc và phụ trách kế toán;

- Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ;

- Quỹ thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên 3 (ba) số báo liên tiếp ở địa phương đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh;

- Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài sản, tài chính của quỹ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Sau 12 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải thể mà không có đơn khiếu nại, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định giải thể quỹ.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà quỹ dự kiến hoạt động.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không có.       

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu 8: Đơn đề nghị giải thể quỹ.

(Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ)

 

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Quỹ tự giải thể trong trường hợp quỹ chấm dứt hoạt động kể từ ngày quyết định giải thể quỹ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực.

(Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ)

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

* Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu 8.doc31 KB

Mức độ: