Thủ tục Quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Quyết định cp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi đối vi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Trình tự thực hiện

- Cơ quan, đơn vị cú người bị thương chuyển toàn bộ hồ sơ về Sở Lao động - TBXH để kiểm tra, thẩm định và ra quyết định giải quyết chế độ ưu đãi cho đối tượng

- Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Lao động - TBXH các huyện, thị.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Lao động - TBXH.

Hồ sơ

+ Giấy chứng nhận bị thương;

+ Biên bản giám định thương tật của Hội đồng giám định y khoa.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TBXH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Lao động - TBXH huyện, thị.

Kết quả thực hiện TTHC

+ Quyết định hành chính

+ Quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp;

+ Phiếu trợ cấp thương tật.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có..

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chớnh phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Phỏp lệnh Ưu đói người cú cụng;

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đói người có công với cách mạng. 

Mức độ: