Thủ tục Quyết định chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Quyết định chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học

Trình tự thực hiện

- Người có công kê khai bản khai cá nhân có xác nhận của UBND cấp xã.

- UBND cấp xã xác nhận bản khai, lập biên bản hội đồng xét duyệt cấp xã, trên cơ sở ý kiến của cơ sở y tế.

- Phòng Lao động - TBXH trình UBND huyện cấp giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tổng hợp danh sách, kèm theo Tờ trình gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ giới thiệu đi giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động hoặc giám định bệnh tật theo danh mục bệnh quy định tại Quyết định số 09/2008QĐ-BYT (trừ tật gai sống chẻ đôi). Căn cứ kết quả giám định ra quyết định trợ cấp và lập phiếu trợ cấp.

- Trả kết quả cho Phòng Lao động - TBXH các huyện, thị để trả cho cá nhân

 Cách thức thực hiện

Trực tiệp tại trụ sở LĐ-TBXH

Hồ sơ

+ Bản khai cá nhân (mẫu số 2-HH);

+ Biên bản xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: (Mẫu số 03-HH)

+ Giấy xác nhận của UBND huyện (kèm theo một trong các loại giấy tờ: Lý lịch; quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy chứng nhận X, Y, Z xác nhận hoạt động ở chiến trường, giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, huy chương chiến sỹ giải phóng hoặc các giấy tời chứng nhận khác...);

+ Biên bản giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh;

+ Giấy chứng nhận tình trạng sức khoẻ (xác nhận vô sinh của bệnh viện cấp tỉnh trở lên  hoặc giấy xác nhận có con bị dị dạng, dị tật của UBND cấp xã);

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

 Thời  hạn giải quyết

Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ-TBXH

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LĐ-TBXH

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Lao động - TBXH huyện, thị.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Bản khai cá nhân (Mẫu số 2-HH).

- Biên bản xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học (Mẫu số 03-HH).

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Bộ Lao động - TBXH).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.              

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Điều kiện để hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học:

- Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ tháng 8 năm 1961 đến 30 tháng 4 năm 1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đó sử dụng chất độc hoá học;

- Bị mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động, sinh con dị dạng, dị tật hoặc vô sinh do hậu quả của chất độc hoá học.

Trường hợp không có vợ hoặc chồng hoặc đó cú con trước khi tham gia kháng chiến mà bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do hậu quả của chất độc hoá học.

- Đối với những trường hợp không bị vô sinh hoặc không sinh con dị dạng, dị tật bẩm sinh mắc một trong 16 bệnh theo Quyết định số 09/2008QĐ-BYT (trừ tật gai sống chẻ đôi) có quá trình điều trị (theo hồ sơ bệnh án) trước ngày ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội thì làm công văn và danh sách gửi kèm hồ sơ do UBND xã, phường, thị trấn chuyển lên về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét giới thiệu đến Hội đồng y khoa tỉnh để kết luận về tình trạng bệnh, tật làm căn cứ xác lập hồ sơ.(chưa cấp giấy xác nhận của UBND cấp huyện, thị xã).

(Điều 22, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công).

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công;

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - TBXH hướng dẫn về lập hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công.

- Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Bộ Lao động - TBXH sửa đổi bổ sung Mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 thỏng 7 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về lập hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS 02- HH232 KB
Microsoft Office document icon MS 03 - HH330.5 KB

Mức độ: