Thủ tục Quyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với Cách mạng chết trước ngày 01/01/1995

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Quyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với Cách mạng chết trước ngày 01/01/1995

Trình tự thực hiện

- Thân nhân hoặc người đại diện thừa kế theo pháp luật kê bản khai, gửi Phòng Lao động - TBXH huyện, thị xă.

- Phòng Lao động - TBXH huyện, thị xă tiếp nhận hồ sơ, trình Sở Lao động - TBXH thẩm định và ra Quyết định.

- Cá nhân nhận kết quả tại Phũng Lao động - TBXH các huyện, thị.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Lao động - TBXH.

Hồ sơ

+ Bản khai cá nhân;

+ Bản sao một trong các giấy tờ sau: Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đày; Huân chương, huy chương kháng chiến; huân chương, huy chương chiến thắng hoặc giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc giấy báo tử, giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sỹ hy sinh từ ngày 30/4/1975 trở về trước.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: : Sở Lao động - TBXH

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH

 - Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Lao động - TBXH huyện, thị.

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Bản khai của thân nhân người có công với cỏch mạng (mẫu số 11).

(Ban hành kốm theo Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đói người có công với cách mạng).

Phí, lệ phí

Không có.

Yêu cầu, điều kiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Phỏp lệnh Ưu đãi người có công;

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 11.doc32 KB

Mức độ: