Thủ tục Quyết định về việc điều dưỡng người cô công

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Quyết định về việc điều dưỡng người cô công

Trình tự thực hiện

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các việc sau:

+ Tiếp nhận danh sách người có công với cách mạng thuộc đối tượng điều dưỡng mỗi năm 1 lần và 5 năm một lần do Phũng Lao động - Thương binh và Xó hội huyện chuyển đến.

+ Căn cứ thông báo kinh phí điều dưỡng hàng năm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cơ sở số lượng đối tượng người có công của từng địa phương quản lý, Sở ra quyết định phân bổ chỉ tiờu cho cỏc huyện, thị xã

+ Kiểm tra, quyết định danh sách điều dưỡng hàng năm gửi cho Phũng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện, thị xó để tổ chức cấp phát kinh phí và tổ chức điều dưỡng.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Lao động - TBXH.

Hồ sơ

+ Danh sách đề nghị người có công với cách mạng thuộc đối tượng điều dưỡng mỗi năm 1 lần và 5 năm một lần do Phũng Lao động - TBXH cấp huyện, thị xã tổng hợp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận danh sách đề nghị.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở LĐ-TBXH

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp huyện, UBND cấp xã;Phòng Lao động - TBXH huyện, thị.

Kết quả thực hiện TTHC

 Quyết định hành chính.

 

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với Cách mạng.

Mức độ: