Thủ tục quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Trình tự thực hiện

Bước 1: Vào tháng 12 hằng năm, Hội khuyến học cấp xã chủ trì xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng "Cộng đồng học tập" của xã trình chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt; chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt, cụ thể như sau:

- Tiến hành tự kiểm tra và cho điểm đạt được ở từng tiêu chí vào phiếu tự đánh giá, cho điểm "Cộng đồng học tập" cấp xã kèm theo các minh chứng phù hợp với các tiêu chí được đánh giá và ghi rõ các minh chứng vào trong phiếu tự đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập", tiêu chí không có minh chứng phù hợp không được chấm điểm.

- Căn cứ tổng số điểm đạt được theo từng tiêu chí, hội khuyến học cấp xã tự xếp loại (mức điểm xếp loại được quy định tại Điều 4, Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Lập hồ sơ đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" trình chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt.

Bước 2: Chủ tịch UBND cấp xã trình đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của UBND cấp xã, chủ tịch UBND cấp huyện giao cho hội khuyến học cùng cấp chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã và trình chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt.

Bước 4: Căn cứ kế hoạch đã được chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt, hội khuyến học chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã. Việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại phải dựa trên kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của xã và những minh chứng phù hợp với các tiêu chí được đánh giá.

Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra, Hội khuyến học cấp huyện lập hồ sơ trình chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã và công bố công khai.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện hoặc qua bưu điện.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập”, gồm:

- Tờ trình của UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã;

- Báo cáo đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của xã, có xác nhận của chủ tịch UBND cấp xã;

- Biên bản tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã kèm theo phiếu tự đánh giá, cho điểm và các minh chứng phù hợp với từng tiêu chí;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Hồ sơ của Hội Khuyến học cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã, gồm:

- Tờ trình của hội khuyến học cấp huyện trình chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã;

- Biên bản kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã (của hội khuyến học cấp huyện lập khi kiểm tra, đánh giá thẩm định);

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Các xã, phường, thị trấn

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Hội Khuyến học cấp huyện và các đơn vị liên quan.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” đối với cấp xã.

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã phải căn cứ vào kết quả đạt được, thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chí được quy định cụ thể tại Phụ lục Hướng dẫn đánh giá, cho điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã kèm theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và hướng dẫn của UBND tỉnh.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Mức độ: