Thủ tục quy trình phát hành trái phiếu bằng chuyển khoản

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục quy trình phát hành trái phiếu bằng chuyển khoản

Trình tự thực hiện

+ Khi khách hàng đến yêu cầu phát hành, cán bộ giao dịch tìm giấy báo có trên máy tính và làm các thủ tục phát hành cần thiết.

+ Cán bộ giao dịch in phiếu phát hành và yêu cầu khách hàng ký tên vào cuống trái phiếu và phiếu phát hành, cắt rời phần thân và cuống; giao phần thân trái phiếu cho khách hàng

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh
Hồ sơ

+ CMND của khách hàng

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Ngay khi có khách hàng đến yêu cầu và hoàn thành hồ sơ về việc phát hành
Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức, cá nhân
Tên mẫu đơn, tờ khai TTHC Không
Kết quả thực hiện TTHC Phát hành tờ trái phiếu
Phí, lệ phí Không 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC Không
Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Ngân sách số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ ban hành quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương.

+ Quyết định số 61/2002/QĐ-BTC ngày 17/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

+ Quyết định số 1049/QĐ-KBNN ngày 14/12/2006  của Tổng giám đốc KBNN về việc ban hành “Quy trình quản lý phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Mức độ: