Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý

 

 

Trình tự thực hiện

- Người được trợ giúp pháp lý có nguyện vọng rút yêu cầu trợ giúp pháp lý thì làm đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý và gửi tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố, Chi nhánh của Trung tâm,  tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý) hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo phân công của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý, Tư vấn viên pháp luật có 02 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên làm việc tại tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý, Cộng tác viên trợ giúp pháp lý).

- Khi nhận được đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý trả lời ngay bằng văn bản về việc không tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.

 

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

- Gửi hồ sơ qua fax, hình thức điện tử.

 

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

- Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

- Gửi hồ sơ qua fax, hình thức điện tử.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn rút yêu cầu.docx

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Người được trợ giúp pháp lý được rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, vụ việc trợ giúp pháp lý kết thúc.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý của TTHC

      Luật 11/2017/QH14

 Thông tư 12/2018/TT-BTP

 

 

Mức độ: