Thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ, thay đổi một số nội dung trong giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ, thay đổi một số nội dung trong giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Khi có nhu cầu sửa đổi, bổ sung điều lệ, thay đổi một số nội dung trong giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng gửi đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi ngân hàng đặt trụ sở chính bộ hồ sơ theo quy định.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi ngân hàng đặt trụ sở chính tiếp nhận hồ sơ và có ý kiến trình Thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, thay đổi một số nội dung trong giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần. Vụ Các Ngân hàng và  tổ chức tín dụng phi ngân hàng xem xét, thẩm định hồ sơ, trình Thống đốc Ngân hàng nhà nước quyết định.

+ Bước 3: Ngân hàng nhà nước ra quyết định; thông báo cho ngân hàng thương mại cổ phần. Sau khi có Quyết định, Ngân hàng phải sửa đổi Điều, Khoản có liên quan trong Điều lệ, đăng ký và đăng báo theo quy định của pháp luật.

Cách thức thực hiện

+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

· Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi ngân hàng đặt trụ sở chính, trong đó nêu rõ lý do, sự cần thiết của việc thay đổi nội dung nêu tại Khoản 1 Điều 15 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 24/2007/QĐ-NHNN (gọi tắt là Quyết định 24), việc xin gia hạn thời hạn hoạt động tại Điều 16 Quyết định 24.

· Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung nêu tại Khoản 1 Điều 15 Quyết định 24, việc xin gia hạn thời hạn hoạt động tại Điều 16 Quyết định 24.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức  

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

không quy định

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 7/6/2007 ban hành Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần và; Ngày hiệu lực 20/7/2007.

2. Quyết định của Thống đốc NHNN VIệt Nam số 46/2007/QĐ-NHNN ngày 25/12/2007 sửa đổi bổ sung một số Điều, khoản Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần. Ngày hiệu lực 19/01/2008.

 

Mức độ: