Thủ tục sửa đổi, bổ sung cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục sửa đổi, bổ sung cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

 

Trình tự thực hiện

  - Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của UBND huyện, thành phố.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Công Thương.

- Bước 3: Phòng Công Thương thẩm định hồ sơ. Trường hợp  hồ sơ hợp lệ, trong vòng 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phòng Công Thương xem xét và cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Trường hợp hồ sơ chưa hơp lệ phòng Công Thương có văn trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ Hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Hồ sơ của thương nhân, cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung Hồ sơ.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính; nộp phí, lệ phí tại Phòng kế toán.

 

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  hồ sơ thủ tục hành chính của Trực tiếp tại UBND huyện, thành phố

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

-  Đơn đề nghi sửa đổi, bổ sung cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu theo mẫu.

+ Bản chụp qua công chứng ( hoặc bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Bản sao Giấy bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời  hạn giải quyết

-  Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện,  thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: phòng Công Thương, phòng Kinh tế thành phố

 

Đối tượng thực hiện TTHC

-  Tổ chức, Cá nhân.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục số 33:  Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu

(Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

Phí, lệ phí

* Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

- Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá là 200.000 đồng/giấy/lần cấp.

* Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng.

          Theo Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành  lập Sở Giao dịch hàng hoá.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Giấy phép

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

        Không có

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

  - Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành  lập Sở Giao dịch hàng hoá.

 

       * Ghi chú: phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục 33.doc38.5 KB

Mức độ: