Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Trình tự thực hiện

 Đối với các trường hợp hồ sơ do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang quản lý

 +  Bước 1: Đối tượng làm đơn đề nghị kèm các giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của người có công

+  Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin và có văn bản kèm giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp cơ quan cấp giấy tờ đã giải thể thì gửi cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đó để xem xét giải quyết.

Bước 3: Căn cứ văn bản đính chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội điều chỉnh lại thông tin trong hồ sơ người có công; gửi thông báo điều chỉnh thông tin đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công)

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm 

+ Đơn (Mẫu HS5) Kèm các giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin;

+ Hồ sơ người có công;

+ Văn bản đính chính cửa cơ quan có thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết`

20 ngày

Đối tượng thực hiện TTHC

người có công, thân nhân liệt sĩ hoặc thân nhân người có công đã từ trần

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cơ quan liên quan theo thẩm quyền

Kết quả thực hiện TTHC

Thông báo điều chỉnh thông tin

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai`

Mẫu HS5.docx

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Người có công với cách mạng đề nghị sửa đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; quê quán; thân nhân (gọi chung là thông tin cá nhân) ghi trong hồ sơ người có công để phù hợp với giấy tờ về hộ tịch; Cơ quan nào cấp giấy tờ thì cơ quan đó có thẩm quyền sửa đổi.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: