Thủ tục sao lục hồ sơ người có công

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục sao lục hồ sơ người có công

  Trình tự thực hiện

- Đối tượng nộp đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công cho phòng LĐ-TBXH;

- Phòng LĐ-TBXH xem xét đơn và giải quyết.

Cách thức thực hiện

 Phòng LĐ-TBXH thành phố.

Hồ sơ

 - Đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

 Không xác định.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;

- Cơ quan phối hợp: Phòng LĐ-TBXH thành phố.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Bản sao lục hồ sơ người có công.

Phí, lệ phí

Không có             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không có

Mức độ: