Thủ tục Tư vấn giới thiệu việc làm đối với người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục Tư vấn giới thiệu việc làm đối với người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Trình tự thực hiện

- Sau khi nhận được Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, cá nhân có nhu cầu tư vấn việc làm đến Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Cao Bằng để được tư vấn giới thiệu việc làm.

- Trung tâm Giới thiệu việc làm tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ

Thông báo về việc tìm việc làm của người lao động. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ          

Thời  hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo qui định: Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở LĐ&TBXH

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở LĐ-TBXH

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí

Phí, lệ phí

Không có             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/02/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm về Bảo hiểm thất nghiệp;

-  Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp

Mức độ: