Thủ tục Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

- Bước 2: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Bước 3: Quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tạm dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động; 01 bản gửi người lao động để biết và thực hiện.

Cách thức thực hiện

Khi người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm 

Giấy tờ chứng minh về việc không thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định

Đối tượng thực hiện TTHC

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cơ quan thực hiện TTHC

Trung tâm Dịch vụ việc làm

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất  nghiệp không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: