Thủ tục Tạm dừng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục Tạm dừng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Trình tự thực hiện

- Trung tâm Giới thiệu việc làm lập danh sách người lao động thuộc đối tượng tạm dừng hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

- Dự thảo Quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp trình trực tiếp Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội ký quyết định.

- Quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi đến BHXH tỉnh Cao Bằng và người lao động để thực hiện tạm dừng trợ cấp thất nghiệp.

Cách thức thực hiện

 Trực tiệp tại trụ Sở Lao động Thương binh và xã hội

Hồ sơ

Danh sách người lao động tạm dừng hưởng bảo hiểm thất nghiệp

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời  hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo qui định: Sở LĐ&TBXH

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LĐ-TBXH

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/200611;

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/02/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm về Bảo hiểm thất nghiệp;

- - Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp

Mức độ: