Thủ tục tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

Trình tự thực hiện

- Người tập sự hành nghề công chứng thông báo bằng văn bản với tổ chức hành nghề công chứng nơi mình đang tập sự về việc tạm ngừng tập sự trong trường hợp có lý do chính đáng; thông báo chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng tập sự;

- Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp chậm nhất là 05 ngày sau ngày người tập sự tạm ngừng tập sự.

Cách thức thực hiện

Thông báo bằng văn bản của người tập sự về việc tạm ngừng tập sự nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến tổ chức hành nghề công chứng nơi tập sự

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo về việc tạm ngừng tập sự

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Ngay khi có đủ căn cứ hồ sơ theo yêu cầu.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

- Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

- Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

*Ghi chú “Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế”

Mức độ: