Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;

- Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị;

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cấp huyện, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tặng thưởng;

- Bước 4: Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, Phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen;

- Bước 5: Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Cách thức thực hiện

             Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị phong tặng danh hiệu thi đua;

- Báo cáo thành tích của cá nhân (Theo mẫu);

- Biên bản bình xét thi đua;

- Chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

            Tổ chức, cá nhân.

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

 

Lệ phí

 Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu báo cáo sáng kiến, giải pháp hữu ích;

- Mẫu số 02: Báo cáo thành tích.

(Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Các cá nhân đạt các yêu cầu, điều kiện sau:

- Là “Lao động tiên tiến”;

- Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan, tổ chức, đơn vị công nhận;

- Đạt tỷ lệ phiếu bầu từ 70% trở lên tính trên tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở.

(Quyết định số  39/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng)

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT năm 2013;

- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ;

- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Cao Bằng;

- Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định công nhận sáng kiến, giải pháp hữu ích trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp;

- Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Quy định công nhận sáng kiến, giải pháp hữu ích trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định công nhận sáng kiến, giải pháp hữu ích trong tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Mức độ: