Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Cơ quan ban hành:

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã quyết định khen thưởng.

Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến; - Biên bản bình xét thi đua.

Thời  hạn giải quyết

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.Số lượng: 01

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Cơ quan thực hiện TTHC

UBND cấp xã

Đối tượng thực hiện TTHC

- tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: